Skip available courses

Available courses

Комп'ютерна схемотехніка - це науково-технічна дисципліна, яка вивчає теоретичні методи аналізу і синтезу схем комп'ютерів (електронних обчислювальних машин) і засоби їхньої технічної реалізації. Розвиток комп'ютерної схемотехніки є основою удосконалення архітектури комп'ютерів, якісного підвищення їхньої продуктивності та надійності, істотного зменшення масових та габаритних показників. Метою даного курсу є одержання основних теоретичних і практичних положень та навичок проектування принципових схем цифрових пристроїв обчислювальної техніки. Знання, одержані під час вивчення цього курсу, можуть бути використані для аналізу та синтезу різноманітних цифрових пристроїв обчислювальної техніки. У результаті освоєння курсу студент повинен:

- знати:

основні принципи, закони побудови і функціонування цифрових електронних систем, теоретичні та експериментальні методи оцінки параметрів електронних пристроїв;

- вміти:

користуватися основними методами розрахунку електронних систем;

- володіти:

навичками роботи з сучасним обладнанням, методами обробки даних.

Тривалість курсу - 20 навчальних годин.

Цей курс дає студенту аналітичні знання і практичні навички, необхідні для проектування, аналізу,теоретичного і експериментального моделювання САК.
Цілями курсу є, щоб студент вивчив як моделювати, аналізувати, симулювати і проектувати САК для застосування в інженерії. До кінця курсу, студент повинен отримали такі навички та знання: 
· Основи теорії систем автоматичного керування; 
· як дослідити динамічні характеристики САК; 
· як виконати теоретичне і експериментальне моделювання САК; 
· як проаналізувати стабільність і якість САК; 
· як встановити закони регулювання САК; 
· як розрахувати регулятори в САК. 
Після завершення цього курсу, студент буде знати основи структури та синтезу
САК, а також отримає навички налагодження САК з використанням реальних об'єктів управління. Тривалість курсу - 1 місяць. Об'єм курсу - 20 навчальних годин. Детальніша інформація про курс за адресою http://online.nung.edu.ua/posts.php?id=7This course provides student with the analytical knowledge and practical skills required for design, analysis, theoretical and experimental modelling of SAC.
The objectives of the course are for the student to learn how to model, analyze, simulate, and design SAC for engineering applications. By the end of the course, student should have gained the following skills and/or understanding:
·basics of theory of systems for automatic control;
·how to explore dynamic characteristics of the SAC;
·how to perform theoretical and experimental modelling of SAC;
·how to analyze stability and quality of SAC;
·how to establish the laws of SAC regulation;
·how to calculate of regulators in SAC.
After completing this course, the student will know basics of structure and synthesis of SAC and he will receive skills debugging of the SAC using of real objects.